Bachelor Sommersemester 2019
title type semester place
lecture SS 2019
lecture SS 2019
Block (B) SS 2019

11.40 Raum S151 CIP-Pool I
11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
 

Vorlesung (V) SS 2019

30.95 Forum Hörsaal (Audimax)

Seminare Sommersemester 2019
title type semester place
Projektseminar SS2019

Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben

Seminar (S) SS 2019
Seminar (S) SS 2019